Burenrecht

Het burenrecht geldt in beginsel voor eigenaars van iedere onroerende zaak, maar veel van de regels in het burenrecht gelden ook voor huurders van onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld woningen, appartementen en kamers. Hebt u bijvoorbeeld een probleem met een boom in de voortuin van uw buren, omdat deze te dicht op de erfgrens staat of omdat deze veel te hoog is, maar huren zij deze woning, dan zult u de eigenaar van de woning aan moeten spreken. Dit kan bijvoorbeeld de woningbouwvereniging zijn.

In de wet spreekt men in het burenrecht over naburige erven. Hiermee wordt iedere onroerende zaak bedoeld. Wat is dit nu precies? Men bedoelt grond met bebouwing of een onbebouwd stuk grond gelegen naast uw erf.

Uw buurman kan, naast dat het een persoon is, ook de overheid zijn. Grenst uw tuin bijvoorbeeld aan gemeentegrond, dan zijn de regels van het burenrecht niet altijd van toepassing. Een juridisch adviseur kan u hierin adviseren.

Waar kunt uzelf de regels van het burenrecht vinden?

Wetboek juridisch
U vindt de meeste regels van het burenrecht in het Burgerlijk Wetboek, paragraaf Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven (artikel 5:37 t/m 5:59 BW).

De bepalingen die in het Burgerlijk Wetboek zijn beschreven noemen we regelend recht. Dit betekent, dat de eigenaars van twee naast elkaar gelegen erven een overeenkomst met elkaar kunnen sluiten en hierin mogen afwijken van wat er in de wet staat. Het kan zijn, dat de ene buurman de andere buurman het recht geeft om gebruik te maken van zijn grond, bijvoorbeeld het recht van overpad. Dit heet erfdienstbaarheid. Deze afspraken dienen wel bij een notaris te worden vastgelegd.

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van een gemeente kunt u ook regels vinden die te maken hebben met het burenrecht. Het is mogelijk, dat er in de APV afgeweken wordt van wat er in het Burgerlijk Wetboek staat. Hebt u met uw buren een geschil over bijvoorbeeld de maximale hoogte van een boom of struik in de voortuin, dan is het verstandig om de APV van uw gemeente te raadplegen.

Wat wordt er allemaal in het burenrecht geregeld?

Het burenrecht heeft, dit zal u niet verbazen, vaak te maken hebben met hinder en overlast tussen buren. Deze regels van het burenrecht kunt u allemaal terugvinden in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Zo zijn er artikelen die te maken hebben met:

Beplanting te dicht bij de erfgrens

Buren heg geschoren erfgrens
Hier een voorbeeld van burenrecht over beplanting en waar u moet nagaan, welke regels er gelden. Bij wet is bepaald, dat u geen boom mag planten op minder dan twee meter van de erfgrens, behalve als uw buurman u daarvoor toestemming heeft gegeven. Let op: in een plaatselijke verordening kan bepaald zijn, dat de afstand tussen boom en erfgrens kleiner mag zijn. Verder geldt ook, dat de boom ook zonder toestemming van de buurman mag blijven staan of geplaatst mag worden, als deze boom lager is dan de schutting die staat tussen uw erf en dat van uw buurman. Hebt u een geschil met uw buurman over een geplaatste boom, dan hebt u te maken met het burenrecht zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 5. U dient wel na te gaan of er in uw gemeente is afgeweken van de regels in het Burgerlijk Wetboek. U dient dus ook de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente te raadplegen.

In burengeschillen is het belangrijk, dat duidelijk is, waar de grenzen van de erven lopen, bijvoorbeeld bij geschillen over op wiens grond de schutting staat. Voor de erfgrenzen kunt u het kadaster raadplegen, hier zijn namelijk alle percelen bekend en vastgelegd.

Burenoverlast

Voorbeelden van burenoverlast zijn geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte en huisdierenoverlast. Geluidsoverlast is één van de meest voorkomende vormen van burenoverlast.

Uw buren zijn niet altijd natuurlijke personen. Een fabriek kan ook uw naaste buur zijn en kan heel goed voor overlast zorgen. Zijn uw buren natuurlijk personen, ga dan altijd eerst op een rustige manier zelf het gesprek aan. Vaak is het lastig overlast van een fabriek zelf aan te pakken. Hiervoor kunt u het beste vooraleerst een wijkagent of de (milieu)politie inschakelen. Verder is het belangrijk om een jurist te raadplegen, zodat u weet wat uw rechten zijn.

Ik heb een geschil met de buren. Wat moet ik doen en in welke volgorde?

Stap 1: Leg netjes aan uw buren uit, waar u problemen mee hebt. Doe dit op een rustige manier. Een verhaal heeft namelijk altijd twee kanten, dus geef uw buren de kans om te reageren op het door u aangekaarte probleem. Wellicht hebben zij helemaal niet door, dat zij overlast veroorzaken.

Stap 2: Hebt u een goed gesprek met uw buren gehad, maar komt u niet tot een oplossing, schakel dan een derde in, bijvoorbeeld een mediator of een juridisch adviseur.

Voorbeeld: problemen met een geplande verbouwing van uw buren

Tuinhuisje
Uw buren hebben u geïnformeerd, dat zij willen gaan verbouwen, maar u bent het hier om bepaalde redenen niet mee eens. Hebben uw buren een vergunning nodig voor de verbouwing, dan dienen zij deze aan te vragen bij de gemeente. Gemeenten hebben de plicht om besluiten en vergunningen te publiceren. Deze worden gepubliceerd in huis-aan-huisbladen en u kunt ze terugvinden op overheid.nl.

Bent u het niet eens met de genomen beslissing door de gemeente, dan kunt u bezwaar aantekenen. Volg wel de juiste procedure en zorg dat u binnen de wettelijke termijn van zes weken na het verlenen van de vergunning uw bezwaar indient. U kunt hierover informatie inwinnen bij een wetswinkel of het Juridisch Loket. U kunt ook een advocaat of juridisch adviseur in de hand nemen. De gemeente is door uw bezwaar verplicht om de vergunning nogmaals te bekijken en te heroverwegen.

Hoe kunt u zelf overlast en problemen voorkomen?

Bent u van plan om een geweldig feest te gaan geven en kan dit wellicht geluidsoverlast geven, wilt u gaan verbouwen of wilt u een nieuwe schutting in de tuin gaan plaatsen, dan is het wel zo netjes om de naaste buren van tevoren te vertellen van uw plannen. Als u op tijd de mensen inlicht, is er vaak geen probleem en willen ze u zelfs wellicht meehelpen.

Ernstige overlast door de buren

Sinds 2017 is de Wet aanpak woonoverlast ingevoerd. Er zijn wijzigingen aangebracht in de Gemeentewet om zodoende ernstige woonoverlast aan te kunnen pakken. Burgemeesters hebben dankzij deze wijzigingen diverse bevoegdheden gekregen om effectief en gericht op te treden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken. U kunt bijvoorbeeld denken aan huizen waar een wietkwekerij is aangetroffen, welke overlast veroorzaakt heeft voor de buurt. Het is al meerdere malen voorgekomen, dat zo’n huis voor meerdere maanden gesloten wordt en dat uw buren in deze periode niet mogen terugkeren.

Privacy

Camera beveiliging burenrecht camera's
Tegenwoordig gebruiken steeds meer bedrijven en particulieren een beveiligingscamera om hun huis te beschermen tegen ongenode gasten. Daarnaast kan een camera bij de voordeur handig zijn om te zien wie er aanbelt. De beveiligingscamera’s dienen zodanig te zijn opgesteld dat de openbare weg zo min mogelijk in beeld komt, hiermee schendt u namelijk zo min mogelijk de privacy van voorbijgangers. Buren dienen u van tevoren aan te geven, dat zij beveiligingscamera’s willen gaan plaatsen. Mocht u er problemen mee hebben, dat uw buren een beveiligingscamera hebben geïnstalleerd en bent u bang voor het schenden van uw privacy, ga dan het gesprek met de buren aan. Vraag aan hen of u mag zien wat de camera precies registreert. Misschien kunnen zij het bereik van de camera bijstellen, mocht de openbare weg bijvoorbeeld goed in beeld komen.
Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies burenrecht over o.a.

 • Onrechtmatige hinder.
 • Overhangende takken.
 • Wateroverlast.
 • Geschil over de erfafscheiding.
 • Onrechtmatige inkijk vanaf een balkon op uw erf.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Ervaringen van cliënten

  Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.