Badkamer

Meerwerk aannemingsovereenkomst

5 november 2020
 / 

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen

Op grond van artikel 7:755 BW kan de aannemer een verhoging van de overeengekomen prijs vorderen wanneer de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst in het overeengekomen werk. Deze bepaling heeft, zo wordt algemeen aangenomen, alleen betrekking op gevallen van meerwerk dus niet op minderwerk.

Er is sprake van meerwerk als de aannemer een prestatie moet leveren die uitstijgt boven zijn verplichting om het werk tot stand te brengen conform de door de opdrachtgever gespecificeerde eisen en die extra prestatie het gevolg is van de wensen van de opdrachtgever. Algemeen wordt namelijk aangenomen dat de opdrachtgever bevoegd is om zijn oorspronkelijk gespecificeerde wensen, na het tot stand komen van de aannemingsovereenkomst, te wijzigen.

Gratis advies vragen

Om te bepalen of artikel 7:755 BW van toepassing is, dus of er sprake is van meerwerk, zullen we eerst moeten vaststellen of er sprake is van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk, met als gevolg dat de aannemer extra werk moet verrichten wat niet is inbegrepen in de aanneemsom.

Hoe zit het nu als er sprake is van een regieovereenkomst? In dat geval is er geen duidelijk afgebakend kader van wensen en eisen overeengekomen en ontbreekt dus een referentiekader om te kunnen bepalen of we te maken hebben met door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen. Daarom is het meerwerk genoemd in artikel 7:755 BW niet van toepassing bij een regieovereenkomst.

Waarschuwingsplicht van de aannemer

Als de opdrachtgever veranderingen of toevoegingen wenst aan het oorspronkelijk overeengekomen werk, volgt daar nog niet automatisch uit dat hij ook akkoord gaat met het verhogen van de prijs. Hiermee zijn we aangekomen bij de waarschuwingsplicht van de aannemer. De aannemer kan pas aanspraak maken op het verhogen van de prijs vanwege het meerwerk als hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van de prijsverhoging die uit het meerwerk voortvloeit. Het waarschuwen voor een noodzakelijke verhoging van de overeengekomen prijs stelt de opdrachtgever in staat te bepalen of hij de gewenste veranderingen of toevoegingen wel echt wil. Voor de aannemer is het dus van belang dat hij tijdig en voldoende duidelijk de opdrachtgever heeft gewaarschuwd voor de prijsverhoging vanwege het meerwerk en kan bewijzen dat hij dit heeft gedaan.

Soms geldt de waarschuwingsplicht van de aannemer niet

De verplichting van de aannemer om de opdrachtgever te waarschuwen voor de noodzaak van een prijsverhoging geldt niet wanneer de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. In de rechtspraak is hierover vaak discussie.

Artikel 7:755 BW is dwingend recht

Van artikel 7:755 BW kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling. Indien in de aannemingsovereenkomst toch een bepaling is opgenomen die ten nadele van de opdrachtgever afwijkt van artikel 7:755 BW, kan deze bepaling worden vernietigd. De bedoeling van het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:755 BW is om ondeskundige opdrachtgevers te beschermen.

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  06-43 54 35 17
  stuur een e-mail