Auto reparatie remmen wettelijke garantie

Wettelijke garantie auto

18 maart 2024
 / 
Overeenkomsten

De wettelijke garantie op een (tweedehands) auto, ook wel non-conformiteit genoemd, wat houdt dit precies in? Ik leg het u in dit artikel zo uitvoerig mogelijk uit. Bij de wettelijke garantie bij aankoop van een auto draait het om het non-conformiteitsbeginsel. Dit betekent dat wanneer u een auto koopt, tweedehands of nieuw, deze moet voldoen aan het doel waarvoor hij is bestemd en dat doel is natuurlijk rijden. De verwachtingen hierover kunnen variëren. Van een auto die 25 jaar oud

Lees verder

Auto BMW

Bruikleen

15 februari 2024
 / 
Overeenkomsten

Bruikleen betekenis Bruikleen is de overeenkomst waarbij de ene partij (uitlener) aan de andere partij (bruiklener, lener of gebruiker) een zaak om niet in gebruik geeft, onder voorwaarde dat de ontvanger de zaak na het gebruik of na een bepaalde tijd zal teruggeven. De bruikleenovereenkomst komt tot stand op het moment dat de eigenaar/uitlener zijn zaak overhandigt aan de bruiklener. Het is niet verplicht de bruikleenovereenkomst schriftelijk aan te gaan, maar het is wel aan te raden. Bij een mondelinge

Lees verder

Badkamer

Meerwerk aannemingsovereenkomst

5 november 2020
 / 
Overeenkomsten

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen Op grond van artikel 7:755 BW kan de aannemer een verhoging van de overeengekomen prijs vorderen wanneer de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst in het overeengekomen werk. Deze bepaling heeft, zo wordt algemeen aangenomen, alleen betrekking op gevallen van meerwerk dus niet op minderwerk. Er is sprake van meerwerk als de aannemer een prestatie moet leveren die uitstijgt boven zijn verplichting om het werk tot stand te brengen conform de door de opdrachtgever

Lees verder

Ingebrekestelling

19 oktober 2020
 / 
Verbintenissenrecht

Wanneer iemand hetgeen overeengekomen is niet nakomt, is dat vanzelfsprekend niet prettig. De schuldeiser, dit is de partij aan de andere kant, zal daartegen willen optreden. Als op de aanmaning niet wordt gereageerd, dan volgt (afhankelijk van de casus) een schriftelijke ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een schriftelijke sommatie waarin de tegenpartij wordt gesommeerd om na te komen (wat afgesproken is) binnen een redelijke termijn. Ofwel: de wederpartij moet doen wat overeengekomen is, binnen een bepaalde termijn. Dit dient middels een

Lees verder

Wanprestatie

30 september 2020
 / 
Verbintenissenrecht

Nakoming en niet-nakoming (wanprestatie) van verbintenissen In de praktijk komt het regelmatig voor dat de schuldenaar niet na komt nadat hij door de schuldeiser wordt aangesproken. Dit niet-nakomen kan opzettelijk gebeuren doordat bijvoorbeeld de schuldenaar het niet eens is met de eis van de crediteur, of omdat er sprake is van andere omstandigheden. De bedoeling van nakoming is dat de schuldenaar van zijn schuld wordt bevrijd en dat de eraan ten grondslag liggende verbintenis teniet gaat. Het verrichten van de

Lees verder

Paard strand natuur

Non conformiteit paard

18 september 2020
 / 
Verbintenissenrecht

De meeste juridische conflicten bij paardenzaken zijn de verborgen gebreken. Een paard is een levend wezen met een eigen karakter. Tussen paard en mens bestaat dan ook vaak een emotionele band. In de wet gelden echter geen speciale regels voor paarden op het gebied van verborgen gebreken. Voor de wet is een paard een zaak en juridisch vergelijkbaar met dode voorwerpen als een auto of fiets. In de wet is het verborgen gebrek met name geregeld in artikel 7:17 BW,

Lees verder

Non-conformiteit woning

3 september 2020
 / 
Verbintenissenrecht

Regelmatig komt het voor dat iemand een woning heeft gekocht die niet aan de verwachtingen voldoet. In beginsel is het zo dat een koper van een woning de koopovereenkomst kan ontbinden of schadevergoeding kan vorderen als de woning niet beantwoordt aan de overeenkomst. Als een woning niet aan de overeenkomst beantwoordt heet dit ook wel non-conformiteit. Hierbij dient o.a. in aanmerking te worden genomen welke mededeling de verkoper heeft gedaan en of de koper aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan. Met

Lees verder

Aansprakelijkheid voor kinderen

24 april 2014
 / 
Aansprakelijkheidsrecht

Kinderen beneden 14 jaar Op grond van artikel 6:169 BW is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. De wet schrijft voor dat het moet gaan om een als een te doen te beschouwen gedraging. Bovendien moet de onrechtmatige daad het kind kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan. Indien artikel 6:169 BW en 6:164 BW

Lees verder

Opiumwet is geen paradijs

24 april 2014
 / 
Strafrecht

De discussie over legalisering van cannabis blijft actueel. In diverse buitenlanden, zoals Uruguay en Marokko, experimenteert men met legalisering. Zelf in de Verenigde Staten, de voormalige hard liner op het gebied van (soft) drugs, wordt reeds in enkele staten legaal wiet verkocht. In Nederland blijft hennep verboden en wordt slechts onder strikte voorwaarden het bezit en de verkoop in coffeeshops gedoogd. In plaats van verruiming van het liberale beleid ten aanzien van softdrugs wordt bezit en verkoop van hennep in

Lees verder

Puppy hondje huisdier

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

24 april 2014
 / 
Aansprakelijkheidsrecht

Op basis van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. Dit betreft een zogenaamde risico-aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid krachtens artikel 6:179 BW is gelegen in het gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier en het daarin opgesloten onberekenbare element. Voor de

Lees verder

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  06-43 54 35 17
  stuur een e-mail