Auto BMW

Bruikleen

15 februari 2024
 / 

Bruikleen betekenis

Bruikleen is de overeenkomst waarbij de ene partij (uitlener) aan de andere partij (bruiklener, lener of gebruiker) een zaak om niet in gebruik geeft, onder voorwaarde dat de ontvanger de zaak na het gebruik of na een bepaalde tijd zal teruggeven. De bruikleenovereenkomst komt tot stand op het moment dat de eigenaar/uitlener zijn zaak overhandigt aan de bruiklener. Het is niet verplicht de bruikleenovereenkomst schriftelijk aan te gaan, maar het is wel aan te raden. Bij een mondelinge overeenkomst kan namelijk discussie ontstaan over wat partijen precies hebben afgesproken, vooral als er geen getuigen zijn die kunnen bevestigen welke afspraken partijen hebben gemaakt.

Gratis advies vragen

Uitlener blijft eigenaar van de zaak

De uitlener blijft eigenaar van de zaak. De lener wordt slechts houder en moet dezelfde zaak teruggeven.

Verschil bruikleen en huur

Bij bruikleen is de bruiklener geen tegenprestatie verschuldigd, terwijl bij een huurovereenkomst de huurder wel een tegenprestatie is verschuldigd.

Verplichtingen bruiklener

 1. De bruiklener is verplicht als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de geleende zaak te zorgen.
 2. De bruiklener mag geen ander gebruik van de zaak maken dan de aard van de zaak met zich meebrengt of bij de bruikleenovereenkomst is bepaald.
 3. De bruiklener moet de zaak in beginsel teruggeven in dezelfde staat als waarin de zaak zich bij het aangaan van de bruikleenovereenkomst bevond. Voor beschadigingen van de zaak is de bruiklener aansprakelijk op grond van artikel 6:74 BW (toerekenbare tekortkoming/wanprestatie). Is de zaak in bruikleen gegeven aan meerdere bruikleners dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk.
 4. Indien de zaak in waarde is verminderd maar dit niet de schuld is van de bruiklener, is de bruiklener niet aansprakelijk voor de waardevermindering.
 5. De bruiklener kan niet worden verplicht tot het verrichten van een tegenprestatie, want dan is er geen sprake meer van een bruikleenovereenkomst maar van huur. Met de woorden “om niet” wordt bedoeld dat geen tegenprestatie is verschuldigd.

Verplichtingen eigenaar/uitlener

 1. De eigenaar/uitlener dient tot behoud van de zaak gemaakte noodzakelijke kosten te vergoeden aan de bruiklener. De kosten om van de zaak gebruik te maken komen voor rekening van de bruiklener.
 2. De schade die wordt veroorzaakt door gebreken in de uitgeleende zaak komen voor rekening van de eigenaar/uitlener, indien hij die gebreken kende maar daarvan de bruiklener niet in kennis heeft gesteld.

Wanneer kan de eigenaar/uitlener de zaak terugvorderen

 1. De eigenaar/uitlener kan zijn zaak terugvorderen zodra de termijn is verstreken die in de bruikleenovereenkomst is bepaald. Dit wordt een bruikleenovereenkomst voor bepaalde tijd genoemd. Bij een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de eigenaar/uitlener zijn zaak terugvorderen op het moment dat de zaak tot het beoogde gebruik heeft gediend of heeft kunnen dienen.
 2. Als de eigenaar/uitlener zijn zaak wegens dringende en onverwachtse redenen zelf nodig heeft, kan hij zich tot de rechter wenden en vorderen dat de bruiklener de zaak aan hem terug moet geven.

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail