Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: De partij die een overeenkomst aangaat met Juridisch advies Boonstra, oftewel een opdracht verstrekt dan wel gebruik maakt van de diensten van Juridisch advies Boonstra.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Juridisch advies Boonstra en de opdrachtgever.
 3. Diensten: alle diensten die Juridisch advies Boonstra uitvoert in het kader van de overeenkomst of opdracht.
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die direct verband houden met de overeenkomst.
 5. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan Juridisch advies Boonstra ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Juridisch advies Boonstra vervaardigde zaken, waaronder documenten, (gerechtelijke) stukken of gegevensdragers.
 6. Website: de website van Juridisch advies Boonstra, toegankelijk via: https://www.juridisch-advies-boonstra.nl/

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en offertes van Juridisch advies Boonstra.
 2. Het door de opdrachtgever aanvaarden van de offerte, overeenkomst of het bevestigen van een opdracht geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes

 1. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders aangegeven door Juridisch advies Boonstra.
 2. Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan behoudt Juridisch advies Boonstra het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 3. Juridisch advies Boonstra kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. Juridisch advies Boonstra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. De opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  2. Juridisch advies Boonstra na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. Één van de partijen komt te overlijden;
 2. Indien Juridisch advies Boonstra tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Juridisch advies Boonstra op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Juridisch advies Boonstra en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst heeft ondertekend. Een schriftelijke bevestiging via e-mail valt daar ook onder.
 2. Ook is er sprake van een overeenkomst indien Juridisch advies Boonstra op verzoek van de opdrachtgever start met de uitvoering van haar werkzaamheden.
 3. Juridisch advies Boonstra is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Juridisch advies Boonstra een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Juridisch advies Boonstra heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.
 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Juridisch advies Boonstra zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Juridisch advies Boonstra de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Indien deze wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Juridisch advies Boonstra kunnen worden toegerekend, dan worden er geen meerkosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Uitvoering en levering van opdrachten

 1. Alle diensten worden door Juridisch advies Boonstra uitgevoerd naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Dit geldt ook voor de opdracht en de bijbehorende werkzaamheden.
 2. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat is er sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Juridisch advies Boonstra.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Juridisch advies Boonstra het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 4. Juridisch advies Boonstra heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Juridisch advies Boonstra de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase goedgekeurd heeft.

Artikel 8: Ter beschikking stellen van informatie door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient alle gegevens, informatie en bescheiden, welke Juridisch advies Boonstra nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Indien de bedoelde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan heeft Juridisch advies Boonstra het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Juridisch advies Boonstra is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen, contracten of rapporten van Juridisch advies Boonstra aan derden te verstrekken.
 2. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Juridisch advies Boonstra zich de rechten en bevoegdheden die aan haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 10: Tarief/honorarium

 1. Het tarief van Juridisch advies Boonstra is gebaseerd op het uurtarief, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. Voor de berekening van de bestede tijd, wordt een tijdseenheid van 6 minuten als kleinste gehanteerd.
 2. Bijkomende kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, uittreksels van de Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Basisadministratie, aangetekende verzending, deurwaarderskosten of griffiekosten worden apart gefactureerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Het honorarium van Juridisch advies Boonstra, zo nodig vermeerderd met bijkomende kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 11: Betaling en incassokosten

 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Juridisch advies Boonstra aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Juridisch advies Boonstra stuurt haar facturen per e-mail.
 3. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Juridisch advies Boonstra betaling in termijnen verlangen.
 4. Juridisch advies Boonstra is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De overeenkomst komt niet tot stand zolang de opdrachtgever de aanbetaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van het niet nakomen van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd, evenals de eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 7. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12: Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na dagtekening van de stukken dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek kenbaar gemaakt te worden aan Juridisch advies Boonstra. Na het verstrijken van deze termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, heeft Juridisch advies Boonstra de mogelijkheid om het factuurbedrag te wijzigen of indien mogelijk het aanpassen van de afgekeurde stukken.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Juridisch advies Boonstra is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels Juridisch advies Boonstra van deze plicht ontheft. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Juridisch advies Boonstra.

Artikel 14: Overmacht

 1. Juridisch advies Boonstra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Juridisch advies Boonstra heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als Juridisch advies Boonstra gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Juridisch advies Boonstra is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Juridisch advies Boonstra is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan is doordat Juridisch advies Boonstra is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 3. Juridisch advies Boonstra is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt in deze voorwaarden uitsluitend verstaan:
  1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover van toepassing volgens deze voorwaarden;
  2. Redelijke kosten die gemaakt zijn om de prestatie van Juridisch Advies Boonstra aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 4. Juridisch advies Boonstra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:
  1. Gevolgschade
  2. Gederfde winst
  3. Gemiste kansen
  4. Gemiste besparingen
  5. Stagnatieschade

Artikel 16: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en Juridisch advies Boonstra is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die niet onderling beslecht kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Juridisch advies Boonstra gevestigd is.

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  06-43 54 35 17
  stuur een e-mail


Ervaringen van cliënten

Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.