Ontvangst en afvoer van water

Ontvangst van water

Weg putdeksel afvoer

Artikel 5:38 BW bepaalt dat lager gelegen erven het water moeten ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt. Hiermee wordt bedoeld water en andere stoffen (bijvoorbeeld zand, modder, grind en takjes) die op natuurlijke wijze van het hoger gelegen erf mee worden gevoerd.

Er is geen sprake van het natuurlijk aflopen van water als de eigenaar van het hoger gelegen erf handelingen verricht, waardoor het water naar het lager gelegen erf stroomt. De natuurlijke waterafvoer mag met andere woorden niet worden beïnvloed door de eigenaar van het hoger gelegen erf. In dat geval is er sprake van onrechtmatig handelen.

Afvoer van water van het erf

Op basis van artikel 5:39 BW mag de eigenaar van een erf niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf stromend water of van het grondwater, dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het water op eens anders erf.

Bovenstaand artikel is een verbodsbepaling. Dat betekent dat bepaalde handelingen verboden zijn. Het is niet vereist dat de erven aan elkaar grenzen, aangezien er wordt gesproken over “andere erven”, dus niet over naburige erven.

Het wijzigen moet tevens onrechtmatig zijn

Het is de eigenaar van een erf verboden om in een mate of op een wijze die een onrechtmatige daad oplevert, hinder toe te brengen aan eigenaars van andere erven. Daaruit volgt dat niet iedere hinder verboden is, maar alleen hinder die als onrechtmatig kan worden bestempeld. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 5:39 BW met opzet ruim is geformuleerd. Op deze manier kan beter rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.

Wijzigen van loop, hoedanigheid of hoeveelheid van het water

Met het wijzigen van de loop, hoedanigheid en hoeveelheid van het water wordt bedoeld het kunstmatig beïnvloeden van de richting en het verval van het water. Het is geen voorwaarde dat de wijziging het gevolg is van een werk of iets dergelijks. De loop, hoedanigheid of hoeveelheid van het water kan ook veranderen door bijvoorbeeld beplanting. De wetgever heeft met de hoedanigheid van het water o.a. beoogd het vervuilen van het water.

Afvoer van hemelwater via dakgoten

Buren heg geschoren erfgrens
Een eigenaar is verplicht de afdekking van zijn gebouwen en werken zodanig in te richten, dat daarvan het water niet op eens anders erf afloopt. Dit wetsartikel (artikel 5:52 BW) heeft betrekking op regenwater, hagel, sneeuw en ijs. Hemelwater moet op een gebouw of werk vallen en via goten aflopen op het eigen erf en niet op het erf van een ander. Het hemelwater dat direct op bodem valt is niet van toepassing op dit wetsartikel. Volgens hetzelfde wetsartikel is afwatering op de openbare weg wel geoorloofd, tenzij dit bij wet of verordening is verboden. Het niet nakomen van de verplichting om hemelwater op het eigen erf te laten aflopen, levert een onrechtmatige daad op. De benadeelde kan dus tevens schadevergoeding vorderen.

Afvoer van water of vuilnis

Op grond van artikel 5:53 BW is een eigenaar verplicht er voor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf in de goot van eens anders erf komt.

Wat kan er worden gevorderd?

Er kan zowel een verbod worden gevorderd voor de onrechtmatige gedraging als herstel in de oude toestand bij wijze van schadevergoeding. Daarnaast kan er schadevergoeding worden gevorderd op grond van onrechtmatige daad, als het afwateren schade heeft veroorzaakt.

Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies wateroverlast over o.a.

 • U ondervindt wateroverlast van de buren
 • Uw buren vinden dat u wateroverlast veroorzaakt
 • Is er een erfdienstbaarheid door verjaring ontstaan?
 • Juridische procedure vanwege wateroverlast

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over burenrecht

  Lees meer over burenrecht.