Aanneming van werk

Wat is aanneming van werk

Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.

Voorbeelden aanneming van werk

Enkele voorbeelden van aanneming van werk, ook wel een aannemingsovereenkomst genoemd, zijn:

 • het bouwen van een woning,
 • het aanleggen van een tuin,
 • het repareren van een auto,
 • het schilderen van een woning,
 • het drukken van brochures en
 • het verbouwen van een badkamer.

Verschil met arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van aanneming van werk is dat er bij een arbeidsovereenkomst sprake moet zijn van een dienstbetrekking. Het verschil tussen aanneming van werk en een overeenkomst van opdracht is dat er bij aanneming van werk sprake moet zijn van een werk van stoffelijke aard.

Aannemer mag werk geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door onderaannemer

Badkamer

Op grond van de wet is het de aannemer toegestaan het werk geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door onderaannemers. Dit komt in de praktijk veel voor, met name bij het bouwen van onroerende zaken zoals huizen. Of de aannemer het werk nu zelf uitvoert of dit geheel of gedeeltelijk laat doen door onderaannemers, de aannemer is en blijft aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming van de aannemingsovereenkomst.

Verplichtingen van de aannemer

 1. Het overeengekomen werk tot stand brengen.
 2. Het waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en voor gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever.
 3. Het werk opleveren. Dit houdt in dat de aannemer te kennen geeft dat het werk klaar is

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs.

 • Indien er geen prijs is afgesproken tussen de opdrachtgever en de aannemer, dan is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.
 • Als er slechts een richtprijs is bepaald, dan mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een overschrijding van meer dan 10%.

Oplevering van het werk en risico

Handen schudden

Nadat de opdrachtgever het werk heeft aanvaard wordt dit als opgeleverd beschouwd. Dit is juridisch een belangrijk moment, want na de oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Dit houdt o.a. in dat de opdrachtgever de prijs verschuldigd blijft, ongeacht teniet- of achteruit gaan van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

De aannemer is vanaf het moment van oplevering ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor gebreken aan het werk die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet kon ontdekken, blijft de aannemer wel aansprakelijk. Wel moet de opdrachtgever de aannemer in beginsel de kans geven om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

Bijzonderheden bij het niet nakomen van de aannemingsovereenkomst

Aannemers bespreking tekening
 • Als het voor de vastgestelde tijd van oplevering waarschijnlijk wordt dat het werk niet op tijd dan wel niet behoorlijk zal worden opgeleverd, kan de opdrachtgever bij de rechter vorderen dat de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden. Niet vereist wordt dat het met zekerheid vast staat dat het werk niet of niet behoorlijk zal worden opgeleverd, maar dat het waarschijnlijk is.
 • Als de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de bewerkte zaak teniet gaat of verloren raakt, en kan dit niet worden toegerekend aan de aannemer, dat heeft de aannemer recht op een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds gemaakte kosten en verrichte arbeid. Als de zaak zich onder de aannemer bevond, dan hoeft de opdrachtgever in beginsel geen enkele vergoeding te betalen.
 • Als het werk na oplevering gebreken heeft waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet de opdrachtgever de aannemer de kans geven de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
 • Als het werk ondeugdelijk is uitgevoerd, wat het gevolg is van gebreken of ongeschiktheid van de door de aannemer gebruikte materialen of hulpmiddelen, dan is de aannemer aansprakelijk.
 • Als ondeugdelijk uitgevoerd werk veroorzaakt is door gebreken of ongeschiktheid van zaken die de opdrachtgever heeft geleverd, dan komen de gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. Dit is anders als de aannemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden. Dan kunnen de gevolgen van het ondeugdelijk uitgevoerde werk voor rekening van de aannemer komen.
 • Let op de korte verjaringstermijn bij aanneming van werk. De vordering tot herstel van gebreken verjaart al na twee jaar. Deze termijn vangt aan na afloop van de redelijke termijn in de ingebrekestelling of vanaf het moment dat de aannemer heeft aangegeven de gebreken niet te zullen herstellen.

Opzegging aanneming van werk

De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst op te zeggen. Wel heeft de aannemer in dat geval recht op de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen van die het gevolg zijn van de opzegging.

Aannemingsovereenkomst consumentenwoning

Huis bouwen
In de wet zijn nog enkele bijzondere bepalingen opgenomen die speciaal gelden voor het bouwen van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf. Dit sluit aan bij de wetgeving omtrent het kopen van een bestaande woning door een consument. De aannemingsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan, de consument heeft een bedenktijd van drie dagen en de consument kan niet tot vooruitbetalingen worden verplicht (met uitzondering van 10% depot bij de notaris). De opdrachtgever (consument) kan maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op zijn laatste termijnbetaling. Dit bedrag dient in depot te worden gestort bij de notaris in plaats van aan de aannemer te betalen.
Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies aanneming van werk over o.a.

 • Verplichtingen van de aannemer
 • Verplichtingen van de opdrachtgever
 • Vragen over meerwerk
 • Vragen over oplevering van het werk
 • Gerechtelijke procedure starten

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Ervaringen van cliënten

  Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.