Non-conformiteit

De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden (conformiteit)

Artikel 7:17 lid 1 BW gaat over non-conformiteit en bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Als u een product koopt, mag u verwachten dat die voldoet aan de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst mocht hebben. Dit wordt ook wel het conformiteitsvereiste genoemd. Ook het kopen van een woning valt onder het conformiteitsvereiste.

Uit de wet volgt niet wanneer de afgeleverde zaak wel aan de overeenkomst beantwoordt. Er worden alleen enkele gevallen opgenoemd waarin in ieder geval geen sprake is van het beantwoorden aan de overeenkomst.

Met zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst, kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken die zijn beschadigd, een auto waarvan de distributieriem kort na aankoop knapt, een koffiezetapparaat dat ontploft, een hondje dat na aankoop ziek wordt, een stofzuiger die niet zuigt maar blaast, een televisie met rare balken in het beeldscherm en noem maar op. Alle onderwerpen met betrekking tot non-conformiteit komen hieronder aan de orde.

Voorbeeld van een tweedehands auto die niet beantwoordt aan de koopovereenkomst

Oldtimer auto Citroen DS
Schirmeister koopt een Citroën DS van 22 jaar oud van de Heus. Volgens de Heus verkeert de auto in originele staat en technisch gezien in prima conditie. Schirmeister komt er ruim een jaar later achter dat o.a. de kokerbalken zijn doorgeroest.
 
De Hoge Raad stelt voorop dat ingeval een tweedehands auto wordt gekocht om daarmee (naar de verkoper bekend is) aan het verkeer deel te nemen, als regel moet worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Indien de koper het risico van zodanig gebrek heeft aanvaard, kan deze regel uitzondering lijden, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 15 april 1994.

Feitelijk gebrek of rechtsgebrek

De gebreken met betrekking tot de afgeleverde zaak kunnen betrekking hebben op feitelijke gebreken en rechtsgebreken.

Feitelijke gebreken zijn met name van belang. Dit zijn de gevallen waarin een verkoper een product levert die niet beantwoordt aan de overeenkomst, dus de typische non-conformiteit gevallen.

Van een rechtsgebrek is sprake als de verkoper een product overdraagt dat is belast met een beperking of bijzondere last. De verkoper schiet in dat geval tekort met zijn verplichting om de onbezwaarde eigendom over te dragen aan de koper. Dit komt in de praktijk veel minder vaak voor dan de feitelijke gebreken.

De afgeleverde zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst (non-conformiteit)

Paarden paardenrennen
Een afgeleverde zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien hij mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien, aldus artikel 7:17 lid 2 BW.

Verwachtingen van de koper

De verwachtingen van de koper zijn het uitgangspunt bij het beoordelen van een beroep op non-conformiteit. Wat een koper mag verwachten van een product, hangt af van veel feiten en omstandigheden. Met betrekking tot de feiten en omstandigheden die een rol spelen met wat een koper mag verwachten moet u denken aan de prijs, soort winkel, zaken in de uitverkoop, levensduur van het product, nieuw of tweedehands, bekend merk of juist totaal onbekend etc.

Normaal gebruik

De zaak moet de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Ik zal twee voorbeelden geven om dit duidelijk te maken: van een gekochte auto mag u verwachten dat u elke dag op en neer naar het werk kunt rijden. Dit valt onder normaal gebruik van een auto. Als u met de auto een stuk over het strand gaat crossen, valt dat niet onder normaal gebruik. Als u een boek koopt dan gebruikt u dat om te lezen. Dat is normaal gebruik. Mocht u het boek onder een stoelpoot leggen om het wiebelen van de tafel op te lossen, dan valt dat niet onder normaal gebruik.

Onderzoeksplicht

Met de zinsnede “en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen” uit artikel 7:17 lid 2 BW wordt de onderzoeksplicht van de koper bedoeld. Indien een koper zijn onderzoeksplicht niet nakomt, kan dat tot gevolg hebben dat een beroep op non-conformiteit geen kans van slagen heeft.

Stel dat de verkoper een inlichting heeft verschaft of juist heeft verzwegen wat hij had moeten vertellen, hoe zit het dan met de onderzoeksplicht van de koper? Dit wordt de verhouding tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht genoemd. Of dit in het voordeel van de verkoper of koper uitvalt valt in zijn algemeenheid niet te zeggen. Dit leerstuk komt tevens aan de orde bij dwaling.

Aanwijsbare redenen om te twijfelen aan een product zijn bijvoorbeeld de slechte staat en een opvallend lage prijs (te mooi om waar te zijn). Dan wordt er verwacht dat de koper nader onderzoek doet. Dit wordt anders als de verkoper mededeelt dat alles in orde is.

Bijzonder gebruik

Als uit de overeenkomst blijkt dat de koper ook mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die zijn vereist voor een bijzonder gebruik, dan is er sprake van non-conformiteit indien dit bijzonder gebruik niet mogelijk blijkt te zijn. Een voorbeeld van bijzonder gebruik van een product is een camera die gekocht is met de bedoeling om er onder water mee te filmen.

Mededelingen van de verkoper

Bij een beroep op non-conformiteit spelen ook mededelingen door de verkoper een rol. Dit blijkt uit de zinsnede “en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan”. Mededelingen in een verkoopgesprek of via de reclame kunnen tot gevolg hebben dat de koper juist meer mag verwachten dan zonder die mededelingen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook, dus dat de koper minder hoge verwachtingen van het product mag hebben. Een en ander is afhankelijk van wat er precies is gezegd.

Ook non-conformiteit als er een andere zaak wordt geleverd

Uit artikel 7:17 lid 3 BW blijkt dat er ook van non-conformiteit sprake is als er een andere zaak wordt geleverd dan was overeengekomen. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht afwijkt van hetgeen is overeengekomen tussen partijen.

Non-conformiteit bij installatie en montage

Vaatwasser keuken
Artikel 7:18 lid 3 BW bepaalt dat indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is zorg te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper zijn verstrekt.

Installatie

Gekochte zaken moeten vaak in elkaar worden gezet. Wanneer de verkoper op grond van de overeenkomst verplicht is dit te doen en de installatie wordt ondeugdelijk uitgevoerd, dan heeft deze ondeugdelijke installatie tot gevolg dat er sprake is van non-conformiteit. Vanzelfsprekend geldt deze bepaling alleen maar als partijen zijn overeengekomen dat de verkoper verplicht is om de zaak te installeren. Daarnaast kan het zo zijn dat het zo vanzelfsprekend is dat de verkoper de zaak installeert, dat de koper daar vanuit mag gaan.

Stel dat u een nieuwe vaatwasser heeft gekocht. Deze wilt u in laten bouwen in uw keuken. U komt dat overeen met de verkoper. Wanneer de vaatwasser niet goed werkt door verkeerde installatie, dan levert dit non-conformiteit op.

Montage

Indien de montage door de koper zelf moet worden uitgevoerd en dit is ondeugdelijk gedaan, is er sprake van non-conformiteit als dit ondeugdelijk uitvoeren het gevolg is van de montagevoorschriften. Dit wordt ook wel de IKEA-clausule genoemd. Veel spullen die bij IKEA worden gekocht moeten immers zelf in elkaar worden gezet. Als er een of meerdere fouten in de montagevoorschriften staan dan wel dat de montagevoorschriften niet duidelijk zijn, dan kan er ook sprake zijn van non-conformiteit.

Monster of model getoond of verstrekt

Model keuken showroom
Artikel 7:17 lid 4 BW bepaalt het volgende: Is dat aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

Als de koper een monster of model heeft gezien of ontvangen, dan wekt dat natuurlijk bepaalde verwachtingen. Indien het product afwijkt van het monster of model, dan kan er op grond daarvan sprake zijn van non-conformiteit. Dit is anders, als het getoonde of verstrekte monster of model slechts bedoeld was ter aanduiding, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

Bij een model in de zin van dit artikel kunt u bijvoorbeeld denken aan een keuken die de koper uitkiest aan de hand van een in de showroom van een winkel opgestelde keuken. Bij een monster kunt u denken aan een proefje van parfum.

Geen beroep op non-conformiteit

Artikel 7:17 lid 5 BW bepaalt dat: De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen. Dit artikel zal ik hieronder uitleggen.

Koper komt onderzoeksplicht niet na

Met de zinsnede “wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn” wordt de onderzoeksplicht van de koper bedoeld. De onderzoeksplicht kwam al eerder aan de orde in de zinsnede “en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen” van artikel 7:17 lid 2 BW. U kunt doorgaans geen beroep op non-conformiteit doen als u bijvoorbeeld een jurk uit de etalage van een goedkope kledingwinkel koopt tegen een fors gereduceerd tarief, als de jurk een beetje verkleurd is.

Ongeschikte of gebrekkige grondstoffen van de koper

Een beroep op non-conformiteit zal ook niet slagen als dit het gevolg is van gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen die de koper heeft geleverd, tenzij de verkoper een waarschuwingsplicht had met betrekking tot de ongeschiktheid of gebreken van die grondstoffen. Met een voorbeeld zal ik proberen duidelijk te maken wat hiermee wordt bedoeld: u geeft een kleermaker de opdracht om een bruidsjurk te maken, maar u regelt zelf het stof voor de bruidsjurk. Als die stof gebrekkig of ongeschikt is, kan dit de kleermaker niet worden verweten. In dat geval zal en beroep op non-conformiteit niet slagen. Dit wordt anders als de kleermaker wist of had kunnen weten dat de door u geleverde stof ongeschikt was. Hij had u dan horen te waarschuwen.
Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies non-conformiteit over o.a.

 • Recht op herstel of vervanging van een defect product
 • Onderzoeksplicht bij non conformiteit
 • Recht op schadevergoeding
 • Recht op prijsvermindering
 • Ontbinding van de koopovereenkomst

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail