Incasso en incassokosten

Een incasso is het innen van een betaling, ofwel het incasseren van geld dat men tegoed heeft. Zodra een klant, debiteur of schuldenaar een nota niet voldoet, kan dat een bedrijf veel geld kosten: niet alleen het factuurbedrag moet men zien te ontvangen maar ook kunnen er veel kosten mee gemoeid zijn om het geld geïncasseerd te krijgen. Weliswaar kunnen deze kosten doorgaans worden doorberekend aan de wanbetaler maar een veroordeling door de rechter is nog geen garantie op betaling.

Wat te doen bij wanbetaling?

Vaak zal een regeling getroffen kunnen worden met de schuldenaar. Heeft die meer schulden, kan het zijn dat u maar moet afwachten of de betalingsregeling nagekomen wordt. Leg hoe dan ook afspraken vast met duidelijke betalingstermijnen, verschuldigdheid van rente en incassokosten en leg vast dat de vordering opeisbaar wordt als de regeling niet wordt nageleefd. In dat geval kan vrij eenvoudig een veroordelend vonnis worden verkregen als de betaling uitblijft, immers, u vordert gewoon nakoming van een aantoonbaar opeisbaar bedrag.

Kunt u geen regeling treffen of wordt er niet gereageerd, zult u moeten beslissen wat te doen. U kunt een incassobureau inschakelen maar die zijn doorgaans niet of nauwelijks juridisch geschoold en dat kan een groot nadeel zijn als er een juridische discussie met de debiteur ontstaat. Kies dus voor een deskundige jurist die weet hoe men moet procederen: gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen, daarvoor moet een procedure wel op de juiste wijze worden gevoerd!

De kosten voor een incasso, ook de buitengerechtelijke incassokosten, worden zoveel mogelijk verhaald op de schuldenaar. Bij een vordering op een particulier of consument, moet een sommatie, aanmaning of herinnering wel aan bepaalde eisen voldoen, wil men de incassokosten en wettelijke rente kunnen verhalen.

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, de wik

Een schuldeiser moet op grond van de WIK bij een particuliere debiteur in zijn aanmaning vermelden dat, indien deze niet binnen twee weken de schuld betaalt, er incassokosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht. Na die twee weken zijn deze kosten ook daadwerkelijk verschuldigd en opeisbaar in een procedure. Dat geldt in beginsel ook als een ondernemer zelf de incassowerkzaamheden laat uitvoeren door een medewerker.

Voor vordering op ondernemingen of bedrijven geldt de WIK in principe niet, tenzij dat door de betrokken partijen wordt afgesproken. Let wel: tussen ondernemers geldt de handelsrente of de in de overeenkomst of algemene voorwaarden bedongen contractuele rente.

Hoogte incassokosten volgens de WIK

Krachtens de WIK mag de hoogte van de incassokosten worden berekend als percentage van de opeisbare vordering. Naarmate de vordering hoger is, wordt het percentage lager. Als regel worden de incassokosten als volgt berekend:

 • over deel van vordering tot € 2.500,=: 15% met een minimum van € 40,=
 • over deel van vordering € 2.500,= tot € 5.000,=: 10%
 • over deel van bedrag van € 5.000,= tot € 10.000,=: 5%
 • over deel van bedrag van € 10.000,= tot € 200.000,=: 1%
 • over deel van bedrag vanaf € 200.000,=: 0,5%
 • Het totale maximum bedraagt € 6.775,=.

Opeisbaarheid vordering

Voor het kunnen vorderen van incassokosten moet de vordering ten eerste opeisbaar zijn; zolang bijvoorbeeld de betalingstermijn van een factuur nog niet is verstreken kan men geen betaling eisen van het bedrag en de incassokosten. Nadat de betalingstermijn is verstreken moet de debiteur/ schuldenaar eerst nog in gebreke worden gesteld: de schuldeiser moet een aanmaning, sommatie of herinnering sturen waarin duidelijk wordt aangegeven dat er een laatste termijn wordt gegeven (volgens de WIK 14 dagen voor consumenten), na welke termijn wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten zullen worden gevorderd. Pas na die sommatie verkeert de schuldenaar in verzuim en kan aanspraak worden gemaakt op genoemde kosten en rente.

Wettelijke betalingstermijnen

De betalingstermijnen voor overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden zijn sinds enkele jaren wettelijk vastgelegd:
 
 • geen contractuele afspraak: factuurtermijn is 30 dagen.
 • in een overeenkomst kan een langere betalingstermijn worden opgenomen, maar niet langer dan 60 dagen.
 • langer dan 60 dagen mag mits aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
 • facturen aan overheidsinstantie: betaling door de overheid moet geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Daarnaast hanteert de overheid verschillende inkoopvoorwaarden: doet u zaken met een overheidsinstantie, vergewis u dan van de toepasselijke voorwaarden!

Gerechtelijke incasso

Wordt ook na aanmaning de vordering niet betaald, dan kan een gerechtelijke procedure worden opgestart. Daarin kan dan ook betaling van de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke (handels)rente worden gevorderd. De vordering moet worden ingediend door middel van een dagvaarding. Voor vorderingen tot € 25.000,= kan de kantonrechter worden ingeschakeld. Voor vorderingen vanaf € 25.000,= moet een vordering worden ingediend bij de sector civiel van de rechtbank. Ook kan worden gekozen voor een snelle en effectieve aanpak: het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar, een veel gebruikt incassomiddel.
Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies incasso over o.a.

 • Wat te doen bij wanbetaling.
 • Buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wettelijke rente en handelsrente.
 • De veertiendagen brief.
 • Dagvaarden van de schuldenaar.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Ervaringen van cliënten

  Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.