Scheidsmuur erfafscheiding stenen muur

Erfafscheiding en afsluiting

Gezamenlijke erfafscheiding

Artikel 5:49 BW bepaalt over de gezamenlijke erfafscheiding het volgende: Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.
 De hoofdregel is dat een verordening of plaatselijke gewoonte regelt op welke wijze en tot welke hoogte een gezamenlijke scheidsmuur (erfafscheiding) mag worden opgericht. Voor het geval de plaatselijke gewoonte of verordening niets regelt hierover, geldt dat een van de buren bij de rechter dus kan vorderen dat een erfafscheiding van maximaal twee meter hoog mag worden geplaatst. Indien de erven in hoogte verschillen, volgt uit de rechtspraak dat er gemeten dient te worden vanaf het hoogste erf. De rechter zal doorgaans rekening houden met de financiële draagkracht van partijen, in zijn beslissing om de buren te verplichten om een gezamenlijke erfafscheiding te plaatsen. In de verschillende soorten erfafscheidingen kan immers behoorlijk prijsverschil zitten.
 
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2006 bepaald, dat de wettelijke regeling met betrekking tot het oprichten van een gezamenlijke erfafscheiding, geen algemeen voorschrift over de maximale hoogte van erfafscheidingen bevat. Het artikel is alleen bepalend voor de vordering van de ene eigenaar op de andere eigenaar, met betrekking tot het plaatsen van een gezamenlijke erfafscheiding op gezamenlijke kosten.

Wat is een scheidsmuur?

Onder een scheidsmuur moet een op de erfgrens geplaatste vrijstaande muur worden verstaan. Dan komt de vraag opdagen wat onder een muur moet worden begrepen. Onder muur wordt verstaan iedere van een daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting. Heggen, coniferen en andere beplanting vallen niet onder het begrip muur.

Een op de erfgrens geplaatste scheidsmuur (erfafscheiding) is mandelig en dus gemeenschappelijk eigendom. De kosten voor het oprichten van een erfafscheiding, maar ook die van onderhoud, herstel en vernieuwing moeten worden gedeeld.

Het afsluiten van het erf

Artikel 5:48 BW is een hele korte bepaling in het burenrecht die heel logisch klinkt. Het wetsartikel bepaalt dat de eigenaar van een erf bevoegd is dit af te sluiten. De afsluiting moet op het eigen erf worden geplaatst. Als het erf niet is afgesloten geldt artikel 5:22 BW: Wanneer een erf niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven, tenzij de eigenaar schade of hinder hiervan kan ondervinden of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt, dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden, een en ander onverminderd hetgeen omtrent openbare wegen is bepaald. Het bekende bordje “verboden toegang” bent u vast en zeker wel eens tegengekomen.

Het feit dat in de wet is opgenomen dat een eigenaar bevoegd is zijn erf af te sluiten, betekent dat lagere wetgevers (bijvoorbeeld de gemeente) niet bevoegd zijn dit recht van de eigenaar te ontnemen. Wel kan de eigenaar te maken krijgen met beperkingen, door lagere wetgevers opgelegd. Zo mogen er eisen worden gesteld aan hoogte, constructie en het uiterlijk van de afsluiting.

De vraag of een recht van weg de uitoefening van het recht om het erf af te sluiten kan verhinderen, is al regelmatig in de rechtspraak aan de orde geweest. Uit de rechtspraak blijkt dat het erf nog steeds mag worden afgesloten, op voorwaarde dat de rechthebbende van het recht van weg toegang tot zijn erf houdt. Om een en ander te kunnen bewerkstelligen kan de rechthebbende van het recht van weg een sleutel krijgen van het hek.


Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over burenrecht

  Lees meer over burenrecht.