Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Image
Op basis van artikel 7:670 b lid 1 BW kan een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen afspreken dat de arbeidsovereenkomst onder de daarin opgenomen voorwaarden met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Vaak gaan aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst onderhandelingen vooraf over de voorwaarden waaronder de werknemer bereid is in te stemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vergeleken met bijvoorbeeld de opzegging met instemming, is de beëindiging met wederzijds goedvinden dus een overeenkomst waar twee partijen mee akkoord moeten gaan. Juridisch gezien wordt het een tweezijdige rechtshandeling genoemd, een voorstel van de werkgever om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan en de aanvaarding van het voorstel door de werknemer.

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst moet op grond van artikel 7:670 b lid 1 BW altijd schriftelijk worden aangegaan, dus een mondelinge beëindigingsovereenkomst van de arbeidsovereenkomst is niet rechtsgeldig. Bovendien dient de instemming van de werknemer met de beëindigingsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.

Bedenktermijn van de werknemer

De werknemer heeft op grond van artikel 7:670 b lid 2 BW het recht om de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. Verzuimt de werkgever om het recht van ontbinding in de beëindigingsovereenkomst op te nemen, dan is het gevolg daarvan dat de werknemer een termijn krijgt van drie weken om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

Voorbeeld

Karin gaat een vaststellingsovereenkomst aan met haar werkgever. Haar werkgever is vergeten om in de overeenkomst op te nemen dat Karin het recht heeft om de overeenkomst binnen twee weken, nadat partijen overeenstemming hebben bereikt, te ontbinden.
Karin krijgt na verloop van twee weken en vier dagen spijt en ontbindt de vaststellingsovereenkomst met haar werkgever. De werkgever geeft echter aan dat dit niet kan, nu volgens hem de bedenktermijn van twee weken voorbij is en Karin dus te laat is. De werkgever slaat de plank mis, nu hij Karin niet heeft gewezen op de wettelijke bedenktermijn. Het gevolg daarvan is dat Karin een bedenktermijn heeft van drie weken, op grond van artikel 7:670 b lid 3 BW. Karin heeft de beëindigingsovereenkomst dus tijdig ontbonden.

Stel uw WW veilig

Om de vaststellingsovereenkomst WW-veilig te laten zijn, dient hij aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 1. Het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient bij de werkgever vandaan te komen;
 2. De voor de werkgever geldende opzegtermijn dient in acht genomen te worden in de vaststellingsovereenkomst;
 3. Het ontslag moet de werknemer niet verwijtbaar zijn. Dat wil zeggen dat er geen redenen moeten zijn voor bijvoorbeeld ontslag op staande voet door bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, valsheid in geschrifte, oplichting of verduistering.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen die opgenomen dienen te worden in een beëindigingsovereenkomst?

Op de eerste pagina van de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld waarom en onder welke omstandigheden het arbeidscontract wordt beëindigd. De overwegingen en achtergronden die hebben geleid tot de beëindiging van het arbeidscontract noemt men de considerans. Deze is belangrijk voor de werknemer in verband met het aanvragen van een eventuele WW-uitkering. Het is van belang, dat de considerans ‘WW-vriendelijk’ is opgesteld.

Opzegtermijn en einddatum vaststellingsovereenkomst

De einddatum van het arbeidscontract is een zeer belangrijkste onderdeel in de vaststellingsovereenkomst. De minimale opzegtermijn zal veelal gehanteerd worden. De eventuele WW-uitkering voor de werknemer zal aanvangen vanaf de einddatum van het arbeidscontract. Indien werkgever en werknemer een te korte opzegtermijn hebben afgesproken in de vaststellingsovereenkomst, is de consequentie dat de ww nog niet in gaat en de werknemer enige tijd geen inkomen heeft. Het UWV gaat uit van de fictieve opzegtermijn, dat wil zeggen de opzegtermijn die van toepassing is tussen werkgever en werknemer. Let hier dus goed op.

Afspraken over de periode tot de einddatum van het arbeidscontract

In de vaststellingsovereenkomst zullen afspraken opgenomen worden, die gemaakt zijn over de invulling van het arbeidscontract van de werknemer tot aan de beëindigingsdatum. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat is overeengekomen dat de werknemer vrijgesteld wordt van werk, maar wel met behoud van loon, vakantiegeld en overige emolumenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er geen werkzaamheden meer zijn, omdat de functie is komen te vervallen.

Eindafrekening

Binnen een maand na de beëindigingsdatum van het arbeidscontract dient de werkgever de eindafrekening te voldoen.

In de eindafrekening zit het vakantiegeld, eventueel een eindejaarsuitkering naar rato en eventueel openstaand verlofsaldo en overige individuele verrekeningen, zoals bijvoorbeeld bonusregelingen.

Transitievergoeding

In een vaststellingsovereenkomst mogen werkgever en werknemer zelf de hoogte van de transitievergoeding in goed overleg vaststellen. De transitievergoeding is vaak een onderwerp van onderhandeling en is in iedere situatie weer anders gezien de achtergronden.

Naast de ontslagvergoeding en de eindafrekening, kunnen ook aanvullende vergoedingen en verstrekkingen afgesproken worden. Gedacht kan worden aan een werk naar werk budget dat kan besteed worden aan outplacement of opleiding.

Vergoeding juridische kosten

Het is veelal gebruikelijk, dat de werkgever een vergoeding geeft aan de werknemers voor de door hem gemaakte juridische kosten c.q. advocaatkosten. Doorgaans gaat de factuur van de jurist dan rechtstreeks naar de werkgever, zodat u daar als werknemer niets van merkt en dus kosteloos wordt geholpen. Het voorgaande is alleen gebruikelijk als feitelijk ook het initiatief tot beëindiging bij de werkgever ligt. Indien uw werkgever bereid is de juridische kosten te vergoeden is mijn tarief gelijk aan de kosten die uw werkgever maximaal wil vergoeden. Het kost u in dat geval dus helemaal niets. Betaalt uw werkgever u geen vergoeding voor de juridische kosten? Dan beoordeel ik uw vaststellingsovereenkomst voor een vast bedrag van € 375,= inclusief BTW zonder onderhandelingen en voor een vast bedrag van € 750,= met onderhandelingen.

Geheimhouding

Vaak wordt in de vaststellingsovereenkomst opgenomen, dat de werknemer een geheimhoudingsplicht heeft betreffende vertrouwelijke informatie van en over de werkgever. Daarnaast is het gebruikelijk dat de reden en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim gehouden wordt.

Finale kwijting

Tenslotte zal worden vastgelegd dat zowel werkgever als werknemer, behalve dat wat genoemd is in de vaststellingsovereenkomst, niets meer van elkaar krijgen of kunnen vorderen. Dit noemt men de finale kwijting. Let op dat finale kwijting niet altijd finale kwijting betekent.

Getuigschrift

Om de kansen op de arbeidsmarkt voor de werknemer zo gunstig mogelijk te maken, wordt veelal een bepaling over een door de werkgever aan werknemer af te geven positief getuigschrift en een goede referentie opgenomen.

Concurrentiebeding

Mocht de werknemer een concurrentiebeding moeten hebben getekend bij aanvang van het arbeidscontract, dan zal deze in de vaststellingsovereenkomst opgeheven worden, aangezien een concurrentiebeding de kansen op de arbeidsmarkt verkleind.

Overige

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen er afspraken opgenomen worden in de vaststellingsovereenkomst over bijvoorbeeld pensioen, regeling omtrent de leaseauto etc.

De werknemer heeft altijd het recht om binnen twee weken de vaststellingsovereenkomst te herroepen na ondertekening.

Ondertekenen tijdens ziekte

Wanneer u tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt van uw werknemer is het verstandig om vooraleerst juridisch advies in te winnen, voordat u met de werkgever in gesprek gaat over de vaststellingsovereenkomst. Mocht u namelijk een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte ondertekenen, dan kan het zijn dat u uw kansen op een WW-uitkering of een wlbz-uitkering verspeelt.

Ondertekenen bij tussentijdse beëindiging van een contract voor bepaalde tijd

Hebt u een contract voor bepaalde tijd, dan kunt u alleen een vaststellingsovereenkomst overeenkomen als er uitdrukkelijk in uw contract is overeengekomen, dat uw contract tussentijds opzegbaar is. Is dit niet zo, dan kan uw contract niet WW-veilig tussentijds beëindigd worden. De WW-rechten gaan dan namelijk pas in, nadat de overeengekomen contractduur is verstreken.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst considerans

De ondergetekenden:

 1. Werkgever, …, gevestigd te …. aan ……, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur …………………
 2. Werknemer, ……, woonachtig te ……… aan …………;

Hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’,

overwegende:

 • Dat ………, geboren op …………, sinds …………… in dienst bij……………op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van …………. tegen een bruto maandsalaris à € ……. exclusief 8% vakantiegeld;
 • Dat als direct gevolg van de bedrijfseconomische omstandigheden en hierdoor organisatorische wijzigingen binnen de organisatie de functie van ………. komt te vervallen;
 • Dat partijen gesprekken hebben gevoerd om te bezien of een alternatieve oplossing mogelijk is, doch dat deze alternatieve oplossing niet voorhanden is en ook niet op afzienbare termijn voorhanden zal zijn, evenmin na inzet van scholing;
 • Dat beide partijen benadrukken dat ……… geen verwijt treft ter zake deze veranderde omstandigheden, laat staan dat sprake zou zijn van een dringende reden, alsmede dat …….    het initiatief tot beëindiging heeft genomen;
 • Dat geen sprake is van enig opzegverbod;
 • Dat partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen schriftelijk wensen vast te leggen;
 • Dat partijen deze vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek e.v. ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil sluiten na terzake juridisch te zijn geadviseerd en na zorgvuldig beraad.

zijn als volgt overeengekomen:

Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies vaststellingsovereenkomst over o.a.

 • Recht op de transitievergoeding.
 • Opzegtermijn en bedenktermijn.
 • Vrijstelling van werk met behoud van salaris.
 • Recht op een ww uitkering.
 • Vergoeding van de juridische kosten.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over arbeidsrecht

  Lees meer over arbeidsrecht.