Image

Het schadevergoedinsgrecht geeft antwoord op o.a. de volgende vragen: welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, hoe schade moet worden berekend, hoe zij moet worden vergoed, etc. In beginsel dient de schade die door de laedens (iemand die schade heeft toegebracht aan een ander) is toegebracht aan de gelaedeerde (iemand aan wie schade is toegebracht) volledig vergoed te worden. In het schadevergoedingsrecht is dit het leidend beginsel, maar u vindt dat in de wet niet met zoveel woorden terug.

Het beginsel van volledige schadevergoeding is echter niet absoluut, want in de wet zijn diverse uitzonderingen op dat beginsel te vinden. Zo is er bijvoorbeeld de regel dat alleen de schade wordt vergoed die in een voldoende causaal verband staat met de gebeurtenis. Verder is er bijvoorbeeld de regel dat bepaalde opgekomen voordelen op de schadevergoeding in mindering moeten worden gebracht. Daarnaast maakt limitering door de wetgever inbreuk op het beginsel dat de volledige schade dient te worden vergoed. Tenslotte heeft de rechter nog de bevoegdheid om tot matiging van de schadevergoeding te besluiten onder bijzondere omstandigheden.

Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding

De wetgever heeft met opzet gekozen voor een algemene regeling van de schadevergoedingsverplichting. De regeling in de wet heeft betrekking op alle wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. Wat betreft wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding kunt u denken aan o.a. aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, wanprestatie, ontbindingsschade en aansprakelijkheid als houder of eigenaar van een motorvoertuig jegens een voetganger of fietser op basis van de Wegenverkeerswet.

Schade

Het begrip schade staat niet in de wet

Het begrip schade wordt nergens in de wet precies uitgelegd, maar dit levert geen problemen op. de wet bepaalt namelijk wel welke schadeposten in aanmerking komen voor vergoeding. Voor vergoeding komt in de eerste plaats vermogensschade in aanmerking. Daarnaast komt een ander nadeel (immateriële schade) voor vergoeding in aanmerking indien is voldaan aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld.

Schade is een vermindering in een object

Schade is een nadeel of vermindering in een object. Dit object kan het vermogen of iets anders zijn. Met betrekking tot “iets anders” moet u denken aan immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, dat kan bestaan uit gederfde levensvreugde, smart of pijn.


Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Ervaringen van cliënten

  Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.