HuurMensen hebben soms niet de behoefte om een zaak in eigendom te krijgen en wordt een zaak gehuurd. De voorkeur geven aan iets huren in plaats van kopen kan verschillende redenen hebben. Zo kan iemand bijvoorbeeld een zaak maar voor een bepaalde  periode nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanhangwagen, auto, kleding voor carnaval, apparaat voor het reinigen van vloerbedekking, behangstoomapparaat, hogedrukspuit, etc. Als een zaak maar incidenteel wordt gebruikt, dan is het voordeliger om te huren.

Een andere reden om de voorkeur te geven aan huren in plaats van kopen is het feit dat men geen financiële risico’s wil lopen. Zo loopt u geen financieel risico als u woonruimte huurt, terwijl een eigen woning die u wilt verkopen soms met verlies moet worden verkocht.

Definitie huur:

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Verplichtingen van de verhuurder in het kort:

  • De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
  • De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen.
  • De verhuurder is verplicht rechtsbijstand te verlenen en vergoeding van kosten te dragen bij een rechtsstoornis door een derde.

Verplichtingen van de huurder in het kort:

  • De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.
  • De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.
  • De huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, zo daaromtrent niets is overeengekomen, tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is.
  • De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.
  • De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
  • Indien de huurder gebreken aan de zaak ontdekt of derden hem in zijn genot storen of enig recht op de zaak beweren, moet hij daarvan onverwijld aan de verhuurder kennis geven, bij gebreke waarvan hij verplicht is aan de verhuurder de door de nalatigheid ontstane schade te vergoeden.

De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.