Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

Op een avond wilt u het plaatselijke café verlaten waar u regelmatig even een biertje drinkt met uw vrienden. Net voordat u het café wilt verlaten loopt u iemand uit het dorp tegen het lijf waar u in het verleden conflicten mee heeft gehad. De conflicten uit het verleden komen weer ter sprake en er ontstaat een gespannen sfeer. Tussen u en de andere persoon ontstaat een handgemeen. De portier van het café bemoeit zich ermee en wil u en uw tegenstander uit het café zetten. De portier vindt dat u niet meewerkt en geeft u een kopstoot. Vervolgens krijgt u ook nog een schop mee en wordt u met harde hand naar buiten gewerkt. U heeft flinke verwondingen opgelopen en laat u behandelen in het ziekenhuis. U heeft een snee in uw bovenlip, gebroken neus en enkele tanden zitten los. Daarnaast heeft de gebeurtenis u emotioneel gezien een behoorlijke impact op u gemaakt. U vraagt zich af wie voor deze schade aansprakelijk is. De portier is werknemer en in dienst van de eigenaar van het café. Moet u misschien de eigenaar van het café als werkgever aansprakelijk stellen? Kunt u naast de materiële schade ook een vergoeding voor immateriële schade (smartengeld) eisen? Deze zaken en meer komen aan de orde bij aansprakelijkheid voor ondergeschikten.
Neem gratis en vrijblijvend contact op

De wettelijke regeling

Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende dienstbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen. Dit is een hele mond vol, maar het komt er eenvoudigweg op neer dat de werkgever aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een fout van een werknemer. Met een fout wordt bedoeld dat de werknemer een toerekenbare onrechtmatige daad moet hebben begaan, dus de werknemer moet zelf aansprakelijk zijn. Werkgever en werknemer zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, maar de interne draagplicht houdt in dat de werkgever de schade moet vergoeden, tenzij er aan de zijde van de werknemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
06-43 54 35 17
stuur een e-mail